Computer Club Medical Systems

Publiek

Privacyverklaring

Uw data wordt niet gedeeld met derden Uw data wordt niet doorgegeven aan adverteerders Geef gevens aan overheid alleen volgens wettelijke procedures

1 Algemeen

Het recht op privacy (https://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy) wordt wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, in het bijzonder diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt. Als de buitenwereld gebruik maakt van privé-informatie, dan heeft een individu het recht om te weten hoever dat gebruik strekt en wat daar de consequenties van zijn.

Computer Club Medical Systems (CCMS) doet zijn best uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy te beschermen.

2 Verzamelen van Persoonsgegevens

2.1 Wetgeving

Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgebonden informatie is de Wet bescherming persoonsgegevens (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01) van toepassing.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe nieuwe privacy wetgeving in werking voor alle landen binnen Europese Unie. Algemene Verordening Gegevensbescherming (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

2.2 Wat wordt verzameld
2.3 Waarvoor wordt verzameld

3 Delen van Persoonsgegevens

3.1 Delen met Derden

CCMS zal geen persoonsgegevens delen met derden.

Uitzondering hierop is als een derde partij gegevens nodig heeft om een taak te verrichten die CCMS hem heeft opgedragen. In dat geval zullen alleen die gegevens worden gedeeld, die de derde partij nodig heeft om deze taak te kunnen vervullen. Deze derde partij is verplicht uw gegevens te verwerken volgens het CCMS privacybeleid dat van toepassing is.

3.2 Delen met Overheid

CCMS zal alleen persoonsgegevens met de overheid delen indien ze daar volgens de wet toe is verplicht, of er een rechtelijk bevel ter inzage ligt.

4 Inzage van Persoonlijke Gegevens

4.1 Aanvraag voor Inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in de door CCMS verzamelde persoonlijke gegevens.

Hiervoor kunt u een aanvraag indienen via info@ccms-best.nl.

Binnen twee weken zult u dan antwoord krijgen.

4.2 Wijzigen van Gegevens

Indien u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren of verwijderen kunt u opgeven via info@ccms-best.nl.

CCMS is dan verplicht hieraan binnen vier weken te voldoen.

5 Verwijderen van Persoonsgegevens

Indien u uw lidmaatschap van CCMS opzegt, zullen uw persoonsgegevens zo snel mogelijk worden gewist. Het kan nodig zijn dat (sommige) gegevens nodig zijn voor het vlot laten werken van de club. Afhankelijk van uw (voormalige) functie(s) binnen CCMS kan dit een paar dagen of een paar maanden duren. Statistische gegevens, zoals het aantal leden per jaar en het aantal leden per activiteitengroep, blijven eigendom van de club.